Beleid ter bescherming van de privacy

Regels voor de verwerking van persoonsgegevens

Toepassing van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is NEWCO ABYLSEN SAS. Er is aangifte gedaan bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

PERSOONSGEGEVENS

 • Website: IP-adres, cookies.
 • Medewerkers: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto's en video's, cv, sollicitatiebrieven, aantekeningen gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie met betrekking tot opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van tests en eventuele evaluaties, informatie met betrekking tot personeelsadministratie; socialezekerheidsnummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, geboortedatum, salaris en loonstrookjes.
 • Kandidaten: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto's en video's, cv, sollicitatiebrieven, aantekeningen gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie met betrekking tot opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van tests en eventuele evaluaties.
 • Informatie met betrekking tot personeelsadministratie; socialezekerheidsnummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, geboortedatum, salaris en loonstrookjes.
 • Klanten: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, openbare klantgegevens.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 • IP-adres: onderhoud en verbetering van de website (anonieme statistieken). 
 • Gegevens van medewerkers en kandidaten: wervingsprocedure en HR.  
 • Foto's en video's: berichtgeving met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Klantgegevens: verkoopproces, direct marketing met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden. Indien daartoe een specifiek verzoek zou worden gedaan, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken en bewaren de persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie.

 • IP-adres: duur van uw bezoek.
 • Gegevens over werknemers en kandidaten: duur van de wervingsprocedure en de arbeidsovereenkomst.
 • Foto's en video's: vastgelegd in het ondertekende document 'Beeldrecht'.
 • Klantgegevens: duur van de prestatie.

UW RECHTEN

Recht van toegang en inzage
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht van vrije gegevensoverdracht
Recht van intrekking van de toestemming
Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@abylsen.com.
Automatische beslissingen en profiling: verboden
Recht om klacht in te dienen bij de CNIL

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID 

Abylsen neemt alle technische en organisatorische maatregelen om vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens, alsook elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te vermijden. U dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, en met name nooit uw gebruikersnamen en wachtwoorden bekend te maken.

COOKIES

Een 'cookie' is een klein bestand dat door de server van NEWCO ABYLSEN SAS wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. De informatie op deze cookies kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

UW TOESTEMMING

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratie-instellingen van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Franse recht, dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via dataprotection@abylsen.com.